คำแนะนำการให้ วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ

ผู้ที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

วัคซีนแนะนำ

วัคซีนที่อาจพิจารณาฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Inactivated influenza vaccine)
1 เข็มทุกปี

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์
(Tetanus-diphtheria-pertussis; Tdap vaccine)
ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง

เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ
เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคไอกรนในผู้ใหญ่ และส่งผลในการลดการปพร่เชื้อจาก
ผู้ใหญ่สู่เด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กมีอัตราป่วยตายสูงเมื่อป่วยเป็นโรค

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)
3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (Tetanus-diphtheria; Td vaccine
กระตุ้น 1 เข็มด้วย Td ทุก 10 ปี (เช่น อายุ 20, 30, 40…ปี)

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)
2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella vaccine)
2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดโพลีแซคคาไรด์
(23-valent pneumococcal polysaccharide; PPV-23 vaccine) 1 เข็ม

วัคซีนงูสวัด (Live-attenuated zoster vaccine)
1 เข็ม [อายุ >= 60 ปี]

วัคซีนนิวโมคอคคัส ชนิดคอนจูเกต
(13-valent pneumococcal conjugate; PCV-13 vaccine) 1 เข็ม