คำแนะนำการให้ วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ

ผู้ที่อายุ 27-64 ปี

อายุ 27-64 ปี

วัคซีนแนะนำ

วัคซีนที่อาจพิจารณาฉีด

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Inactivated influenza vaccine)
1 เข็มทุกปี

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์
(Tetanus-diphtheria-pertussis; Tdap vaccine)
ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง

เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเพียงพอ
เพื่อลดอุบัติการณ์ของโรคไอกรนในผู้ใหญ่ และส่งผลในการลดการปพร่เชื้อจาก
ผู้ใหญ่สู่เด็กเล็ก ซึ่งเด็กเล็กมีอัตราป่วยตายสูงเมื่อป่วยเป็นโรค

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B vaccine)
3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนเอชพีวี (Human Papillomavirus; HPV vaccine)
[พิจารณาฉีดแก่ผู้หญิงที่อายุมากกว่า 26 ปี เพราะพบว่ายังได้ประโยชน์อยู่]

3 เข็ม เดือนที่ 0, 1 และ 6 หรือ 0, 2 และ 6

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (Tetanus-diphtheria; Td vaccine
กระตุ้น 1 เข็มด้วย Td ทุก 10 ปี (เช่น อายุ 20, 30, 40…ปี)

วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)
2 เข็ม ห่างกัน 6-12 เดือน (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนอีสุกอีใส (Varicella vaccine)
2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ (ตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด)

วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue vaccine)
3 เข็ม เดือนที่ 0, 6 และ 12

วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (Measles, Mumps, Rubella; MMR vaccine)
2เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์

วัคซีนงูสวัด (Live-attenuated zoster vaccine)
1 เข็ม [อายุ >= 60 ปี]