ภาพความรุนแรงที่ปรากฏทุกวันนี้ สร้างความกังวลใจให้กับสังคม ที่มีเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกช่วงวัย พฤติกรรมความรุนแรงนี้หมายถึง การแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก คำพูด และการกระทำ ส่งผลให้บุคคลหรือทรัพย์สิน เกิดความเสียหายซึ่งบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ส่วนใหญ่มักมีความบกพร่องในการปรับอารมณ์และจิตใจในวัยเด็ก ทำให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางก้าวร้าวในช่วงวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งอาจร้ายแรงกลายเป็นอาชญากรได้

สาเหตุของพฤติกรรมความรุนแรง

ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดเยาวชนมากที่สุด หากมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก จะเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงดังกล่าวไปใช้ในสังคม ทำให้เด็กมีพฤติกรรมความรุนแรงได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระทำ ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดกระกระทำที่ผิดนี้ ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูในครอบครัวอย่างเดียว สังคมภายนอกก็สำคัญ เช่น โรงเรียน อิทธิพลของสื่อ โซเชียล ต่างๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น ทำให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาที่หลากหลาย ซึ่งเยาวชนโดยเฉพาะเด็กเล็ก สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ โดยที่ไม่สามารถไตร่ตรองได้ว่าถูกหรือผิด นำไปสู่พฤติกรรมลอกเลียนแบบที่อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

ถึงแม้เราจะทราบสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดดี แต่การจะทำให้ความรุนแรงหมดไปจากสังคมนั้น ยังเป็นไปได้ยาก เพราะไม่ว่าจะการท้องไม่พร้อม ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสาเหตุอีกมากมายที่ทำให้เยาวชนเติบโตมาอย่างไม่มีคุณภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชนที่แย่ลง ยังเป็นปัญหาที่แก้ได้ยาก และกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยไปแล้ว ดังนั้น เราสามารถเริ่มได้จากการดูแลตนเองและครอบครัวให้ไกลจากความรุนแรง การหลีกเลี่ยงบุคคลที่มีพฤติกรรมรุนแรง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิต