คำแนะนำการให้ วัคซีนป้องกันโรคสำหรับ

หญิงตั้งครรภ์

วัคซีนสำหรับ หญิงตั้งครรภ์

วัคซีนแนะนำ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Inactivated influenza vaccine)
1 เข็ม ในอายุครรภ์ไตรมาสที่ 2 หรือ 3

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ (Tetanus-diphtheria; Td vaccine
ให้วัคซีน Td 1-2 เข็ม
[ในกรณีที่เคยได้รับวัคซีน TT หรือ Td มาก่อน]

  • 3 เข็ม ห่างกัน 0, 1 และ 6 เดือน หากไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อน(ในอายุครรภ์ไตรมาสที่ 2 หรือ 3)
  • 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาแล้ว 1 ครั้ง
  • 1 เข็ม ระหว่างตั้งครรภ์ หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาแล้ว 2 ครั้ง
  • กระตุ้น 1 เข็ม หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาแล้ว 3 ครั้ง และเกิน 10 ปี

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน ชนิดไร้เซลล์
(Tetanus-diphtheria-pertussis; Tdap vaccine)
ให้วัคซีน Tdap แทน Td 1 ครั้ง ในอายุครรภ์ไตรมาสที่ 3
และให้วัคซีนซ้ำในการตั้งครรภ์ครั้งถัดดไป โดยไม่ต้องคำนึงว่าเคย
ได้รับ Td หรือ Tdap ครั้งสุดท้ายเมื่อใด

จุดประสงค์เพื่อป้องกันโรคไอกรนในทารกแรกเกิด พบว่าวัคซีนป้องกันโรคไอกรน สามารถป้องกันโรคในทารกแรกเกิดได้ดีที่สุดในกรณีที่มารดาได้รับการฉีดวัคซีน Tdap ในขณะตั้งครรภ์ หากไม่ได้ฉีดวัคซีน Tdap ขณะตั้งครรภ์แนะนำให้ฉีด Tdap ทันทีหลังคลอด เพราะจะต้องดูแลใกล้ชิดกับทารกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไอกรนในทารก และเนื่องจากสาเหตุหลักของการติดเชื้อไอกรนรุนแรงในทารกมาจากมารดา และสมาชิกในบ้านที่ป่วยเป็นโรคไอกรน ดังนั้นแนะนำให้ฉีด Tdap ให้ผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านในกรณีที่มีทารกอายุน้อยกว่า 1 ปีในบ้าน (cocooning) โดยไม่ต้องสนใจว่าผู้ใหญ่ได้ฉีดวัคซีน Td ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่

  !  ไม่ควรให้วัคซีน: อีสุกอีใส, หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน, เอชพีวี, ไข้เลือดออก, งูสวัด ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์