“Laughing therapy” หรือ “หัวเราะบำบัด” เป็นการใช้การหัวเราะเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสุขภาพทางกายและจิตใจ มันเป็นรูปแบบหนึ่งของบำบัดที่ใช้การหัวเราะเพื่อกระตุ้นสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของบุคคล การหัวเราะบำบัดมักใช้เป็นเครื่องมือในการลดความเครียด ปลดปล่อยความกังวล และเสริมสร้างอารมณ์ที่ดี โดยในการบำบัดนี้ การหัวเราะสามารถเรียกให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านการนำเสนอกิจกรรมที่เน้นการหัวเราะและการเล่นเกม รวมถึงการใช้เทคนิคการหายใจลึก เป็นต้น

การหัวเราะบำบัดมักถูกใช้ในการลดความเครียดและอาการภูมิคุ้มกันต่ำ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดความเจ็บปวด และเพิ่มความสุขภาพทางกายและจิตใจโดยรวม การฝึกหัวเราะบำบัดมักจะเกิดขึ้นในกลุ่ม โดยมีผู้นำที่แนะนำและสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมในการฝึกซึ่งมักจะมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความรับผิดชอบต่อกันและต่อสมาชิกในกลุ่ม