ประกาศเปิดรับสมัครร้านจำหน่ายอาหาร โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เปิดรับสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ โดยกำหนดให้จำหน่ายอาหาร 5 ประเภท ดังนี้

 1. ข้าวราดแกง
 2. อาหารพิเศษจานเดียว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ฯลฯ
 3. อาหารประเภทเส้น ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ ก๋วยจั๊บ กระเพาะปลา
 4. อาหารอีสาน
 5. ผลไม้ ขนมไทย

โดย 1 ผู้ประกอบการสามารถเลือกจำหน่ายได้มากกว่า 1 ประเภท และมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไข สำหรับผู้สนใจ/ร้านจำหน่ายอาหาร ที่ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขทั่วไป

 1. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งความประสงค์ ได้ที่ คุณ สุพัตรา เตมียศิลปิน หมายเลขโทรศัพท์ 02-115-2111 ต่อ 2210, 3315 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30-16:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์)
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
  1. สัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ
  3. ไม่เคยเป็นผู้ผิดสัญญากับโรงพยาบาลในเครือจุฬารัตน์ หรือติดคดีความทางกฎหมายใดๆ
  4. ถ้ามีประสบการณ์ในการจำหน่ายอาหาร หรือเคยได้รับการรับรอง Clean Food Good Test จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หลักฐานประกอบใบสมัคร
  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์
  5. สำเนาเอกสารประกาศนียบัตรการสุขาภิบาล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
  6. รายการอาหารที่จำหน่าย จำนวน 1 ชุด (ราคาเจ้าหน้าที่ – ราคาผู้รับบริการ)
 4. ขั้นตอนการพิจารณา และผลการพิจารณา
  1. คัดเลือกโดยคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
  2. ผู้สมัครฯ ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ และเสนอรายการอาหารกับคณะกรรมการร้านอาหารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โดยโรงพยาบาลฯ จะทำการนัดหมายผู้สมัครฯ อีกครั้ง
  3. ประกาศผล โดยทางโรงพยาบาลจะโทรศัพท์แจ้งผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบ
  4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องวาง เงินมัดจำ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อรอทำสัญญา หากไม่วางเงินมัดจำ ภายใน 7 วันหลังจากทราบผลคัดเลือก ทางโรงพยาบาลฯขอตัดสิทธิ์ทันที
  5. กรณีวางเงินมัดจำแล้วต้องทำสัญญากับทางโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 หากไม่มาทำสัญญาตามวัน เวลา ที่ กำหนด โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการตัดสิทธิ์และไม่คืนเงินมัดจำ และจะเรียกผู้สมัครฯ ที่ได้รับคัดเลือกลำดับต่อไปมาแทน
 5. การทำสัญญา
  1. เอกสารการทำสัญญา จัดเตรียมมา 2 ฉบับ ดังนี้
   1. สัญญา จำนวน 2 ฉบับ
   2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  2. สัญญาเช่าบริเวณร้านอาหารชั้น 1 อาคาร A มีอายุ 2 ปี (หากผ่านการประเมิน จากพิจารณาจากโรงพยาบาลฯ จะต่อสัญญาออกไปตามข้อตกลงทั้ง 2 ฝ่าย)
  3. ผู้ประกอบการต้องชำระค่าบำรุงสถานที่เป็นรายเดือนๆละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภายในวันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน โดยใน เดือนแรกให้ชำระค่าบำรุงสถานที่ของเดือนปัจจุบันและล่วงหน้าของเดือนถัดไปอีก 1 เดือน พร้อมทั้งจ่ายค่าประกันของเสียหาย จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเงินค่าบำรุงสถานที่ที่ชำระ ล่วงหน้า 1 เดือน หากสัญญาสิ้นสุดลงหรือมีการยกเลิกสัญญา ในเดือนสุดท้ายผู้ประกอบการไม่ต้องชำระค่าบำรุงสถานที่จะหักจาก ที่ชำระไว้ล่วงหน้าแทน ส่วนค่าประกันของเสียหายจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญาและไม่มีทรัพย์สินของโรงพยาบาลชำรุดเสียหายเท่า นั้น หากมีชำรุดเสียหายจะหักเงินค่าประกันของเสียหายเพื่อดำเนินการซ่อมแซม และจะคืนส่วนที่เหลือจากซ่อมแซมภายใน 30 วันหลังจากซ่อมแซมแล้วเสร็จ
  4. ผู้ประกอบการต้องชำระค่าน้ำประปา – ค่าไฟฟ้าทุกเดือนตามเลขมิเตอร์จริงให้กับโรงพยาบาลฯ ภายในวันที่ 1 – 5 ของเดือนถัดไป
  5. เวลาจำหน่ายอาหารทุกวัน เวลา 6:30-17:00 น. หรือหากต้องการหยุดให้แจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน
  6. ต้องใช้อุปกรณ์หรือกล่องใส่อาหารที่ปลอดสารพิษ (ห้ามใช้โฟม) เช่น กล่องกระดาษลดโลกร้อน หรือกล่องชานอ้อย เป็นต้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111 ต่อ 2210, 3315