หลายๆ ท่านมีอาจความสงสัยว่า เพราะเหตุใด จึงยังสามารถตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากหายจากการติดเชื้อแล้ว

การตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยวิธีการตรวจสารพันธุกรรม (RT-PCR) หลังจากที่ท่านหายจากการติดเชื้อ และพ้นระยะเวลาการกักตัวแล้ว ที่กำหนดไว้เป็นเวลา 10 วัน ในกรณีไม่มีอาการหรืออาการน้อย และ 20 วัน ในกรณีทีอาการรุนแรงหรือภูมิคุ้มกันต่ำนั้น เป็นการตรวจพบซากสารพันธุกรรมที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายที่ยังกำจัดได้ไม่หมดเท่านั้น

ได้มีการศึกษาทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ พบว่า เมื่อผู้ติดเชื้อพ้นกำหนดระยะกักตัวดังกล่าว ได้กลับไปอาศัยร่วมกับผู้อื่นในบ้าน และกลับไปทำงาน ใช้ชีวิตตามปกติในสังคม ไม่ปรากฎว่ามีการติดเชื้อของบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือสังคมรอบข้างที่มีต้นตอการระบาดจากผู้ติดเชื้อเหล่านี้เลย

ซากสารพันธุกรรมนี้สามารถตรวจพบได้ในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อ ไปจนกระทั่งอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากผู้ติดเชื้อหายจากโรคแล้ว ได้มีการศึกษาโดยนำซากสารพันธุกรรมนี้ไปเพาะเชื้อ พบว่าไม่สามารถเพาะเชื้อขึ้นได้ หมายความว่า ซากสารพันธุกรรมนี้ ไม่มีชีวิต ไม่สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้

ท่านจึงไม่แพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้อีกต่อไป และไม่ต้องกักตัวต่ออีก ตามที่ได้มีกำหนดในแนวทางการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทย

พญ.กัญญวิสาข์ ตั้งกิจวณิชย์เจริญ
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ