โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ Medication Certificate for Driver’s license Program

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2566 – 1 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่

ใบรับรองสุขภาพ ลงข้อมูลประวัติสุขภาพดังนี้

 1. โรคประจำตัว
 2. ประวัติอุบัติเหตุ และประวัติการผ่าตัด
 3. เคยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
 4. โรคลมชัก (ในกรณีมีโรคลมชัก ให้แนบประวัติการรักษาจากแพทย์ผู้รักษา ว่าท่านปลอดจากการซักมากกว่า 1 ปี เพื่ออนุญาตให้ขับรถยนต์ได้)
 5. ประวัติอื่นที่สำคัญ
  • ตรวจชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง วัดสัญญาณชีพ วัดอุณหภูมิร่างกาย วัดชีพจร วัดความดันโลหิต วัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว
  • ตรวจตาบอดสี
  • ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examination)

เพื่อรับรองว่า บุคคลดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฎอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน ไม่ปรากฎอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ และอาการของโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่ปรากฏอาการและอาการแสดงของโรคต่อไปนี้

 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2. วัณโรคในระยะอันตราย
 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 4. อื่นๆ (ถ้ามี)

แพทย์สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี

หมายเหตุ

 1. เป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 2. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด
 3. ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
 4. คำรับรุองนี้เป็นการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นและใบรับรองแพทย์นี้ ใช้สำหรับใบอนุญาตขับรถและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ
 5. แบบฟอร์มนี้ได้รับการรับรองจากมติคณะกรรมการแพทย์สภาในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ระยะเวลาเข้ารับบริการ โดยประมาณ 30 นาที – ราคาแพ็กเกจ 250 บาท

รับบริการได้ที่ อาคารจอดรถ ชั้น 1 ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวอนามัย

มือถือ 095-726-1428

Line ID: ch9hospital