โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงานและเตรียมตัวก่อนมีบุตร

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
 3. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital Sign
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest x-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 7. ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบเอบีโอ ABO
 8. ตรวจกรุ๊ปเลือดระบบอาร์เอช Blood Group RH
 9. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 10. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti-HBs
 12. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG
 13. ตรวจกามโรค VDRL
 14. ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี Anti HIV
 15. ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย Hemoglobin Typing
 16. ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ Semen Analysis (ชาย)
 17. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear (หญิง)
 18. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
 19. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 20. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 12,160 บาท ราคาแพ็กเกจ 6,900 บาท
*แพ็กเกจนี้ตรวจรวมทั้งคุณผู้ชาย-คุณผู้หญิง

สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่