โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดได้โดยหลายแบบ เช่น การสัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค หรือเป็นพาหะ การสัมผัสมูลสัตว์ที่เป็นโรคอยู่ การถูกกัดจากสัตว์ที่เป็นโรค หรือติดโรคผ่านยุง หรือ แมลงที่เป็นตัวนำโรคมา

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง ตัวเล็ก หรือ ตัวใหญ่ เช่น กระต่าย เต่า สุนัข แมว งู นก ม้า เป็นต้น

ซึ่งโรคอันตรายที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนยกตัวอย่างมีดังนี้

  • ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
  • โรคพิษสุนัขบ้า เชื้อ ไวรัสที่ปนอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ และติดต่อ สู่คนผ่านทางบาดแผล
  • โรคผิวหนังจากเชื้อราแมว เชื้อราแมว มีหลายชนิด ที่พบบ่อยคือเชื้อจะอาศัยอยู่ตามผิวหนังของสัตว์ สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสโดยตรง
  • โรคฉี่หนู สามารถพบได้ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเชื้ออาจจะปนเปื้อนในบริเวณที่มีน้ำท่วมขัง โดยเข้ามาสู่ร่างกายผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล หรือรอยขีดข่วน
  • โรคไข้หวัดนก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่บางสายพันธุ์ที่พบในนกและสัตว์ปีกโดยอาการและความรุนแรงของโรคขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสและชนิดของสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ
  • โรคฝีดาษลิง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะ โดยติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง น้ำหนอง ตุ่มหนองของสัตว์ ผื่นสัตว์ การถูกสัตว์ติดเชื้อกัดหรือข่วน
  • โรคซิตาโคซิส (Psittacosis) สามารถติดได้จากนกที่เลี้ยง เช่น นกแก้ว และสามารถพบเชื้อได้จากมูลของนก