โรคติดอินเตอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder) หรือที่รู้จักกันด้วยนาม “เน็ตบุก” เป็นสภาวะที่ผู้คนมีความติดใจและขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตอย่างมากจนเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ในครอบครัว งานทำ และกิจกรรมต่าง ๆ

 

อาการของโรคติดอินเตอร์เน็ตอาจประกอบไปด้วย

  1. การใช้เวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ตในระดับที่มากกว่าที่ควร โดยเฉพาะเมื่อมีการลดลงในกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การทำงาน การศึกษา หรือการพบปะผู้คนสังคม
  2. ความยากในการควบคุมตนเองในการใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตโดยมีความต้องการเรียกดูเนื้อหาออนไลน์เป็นประจำ
  3. การพยายามลดการใช้เวลากับอินเตอร์เน็ตไม่สำเร็จ โดยมีความรู้สึกเครียด รำคาญ หรือหงุดหงิดเมื่อไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามต้องการ
  4. การละเลยหรือละเมิดหน้าที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น งานทำ หน้าที่ครอบครัว หรือการดูแลสุขภาพส่วนตัว เพื่อให้มีเวลามากพอในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

การรักษาโรคติดอินเตอร์เน็ตเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการจัดการกับเวลาและอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ การค้นหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต หรือการเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสามารถช่วยในกระบวนการฟื้นฟูจากโรคติดอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน