ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 1

กิจกรรม CSR ด้วยรักและศรัทรา ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ร่วมกับตัวแทนประกันชีวิต ได้จัดจัดกิจกรรม CSR เลี้ยงอาหารเช้าและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค แก่เด็กพิเศษ เด็กพิการ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยสิ่งของเครื่องใช้บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากผู้รับบริการของโรงพยาบาล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่บรรดาเด็กผู้พิการ และด้อยโอกาสในความอนุเคราะห์ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 2
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 3
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 4
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 5
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 6
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 7
ช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง 8