การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง
(Continuous Glucose Monitoring: CGM)

เป็นเทคโนโลยีที่ ไม่ใช่แค่การตรวจระดับน้ำตาลในร่างกาย โดย CGM จะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและจัดการเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถเฝ้าระวังความผิดปกติของระดับน้ำตาลได้ตลอดเวลา

CGM เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนผิวหนัง เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับน้ำตาลในเลือด และส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถติดตามและตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยไม่ต้องทำการเจาะผิวหนังหรือฉีดยาเข้าเส้นเลือด นอกจากนี้ CGM ยังสามารถเชื่อมต่อกับการดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลได้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ในการตรวจสอบผลของการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด เมื่อผู้ใช้เครื่องส่งข้อมูลออนไลน์มายังระบบ

การตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง

CGM มีคุณสมบัติที่สำคัญเช่นต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่อง โดยรายงานผลทุก 3 นาที
 2. ตรวจสอบผลได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือมือถือของคุณ คนในครอบครัว หรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำตาล
 3. แจ้งเตือนคทาระดับน้ำตาลทันทีเมื่อเกินเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถปรับระดับการแจ้งเตือนค่าน้ำตาลต่ำหรือสูงเกินกำหนดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
 4. สร้างกราฟแสดงแนวโน้มของระดับน้ำตาล แสดงพฤติกรรมของร่างกายต่อระดับน้ำตาลเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพ
 5. สามารถส่งต่อข้อมูลระดับน้ำตาลตลอดช่วงเวลาที่ติดอุปกรณ์ ให้ทีมแพทย์เพื่อการวางแผนการรักษา หรือกำหนดแผนโภชนาการต่อไปได้

เครื่องตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous Glucose Monitoring: CGM) เหมาะสำหรับ

 1. ผู้สูงอายุต้องการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตลอดเวลาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่
 2. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีประวัติเป็นโรคเบาหวานแบบ 1 หรือโรคเบาหวานที่มีการฉีดอินซูลหลายครั้งต่อวัน
 3. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีประวัติเจ็บป่วยร่วม เช่น โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น
 4. ผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังต้องการปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด มีการตรวจวัดน้ำตาลในเลือดไม่สม่ำเสมอ
 5. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีการกินอาหารหลายมื้อต่อวันและต้องการตรวจสอบผลกระทบของอาหารต่อระดับน้ำตาลในเลือด
 6. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีสภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เช่น ภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บแผล และต้องการตรวจสอบการยับยั้งโรคและแก้ไขปัญหาในเวลาทันที
 7. ผู้ที่ต้องการติดตามการสังเคราะห์และการใช้งานพลังงานในร่างกาย เช่น นักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 8. ผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตสูงและต้องการติดตามผลของการควบคุมการกินและการออกกำลังกายต่อการควบคุมความดันโลหิต
 9. ผู้ที่ต้องการติดตามสุขภาพของเด็กและต้องการตรวจสอบผลกระทบของอาหารและกิจกรรมต่อระดับน้ำตาลในเลือดของเด็ก
 10. สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า35ปี มีประวัติเป็นโรคเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ หรือน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์เกินหรือน้อยเกินไป

การติดตามระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในภายหลังหรือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งแม่และทารกได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาสูตินารีแพทย์ หรือแพทย์ประจำตัวก่อนใช้อุปกรณ์ติดตาม

ติดต่อสอบถาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โทร. 02-115-2111 ต่อ 1200

สั่งซื้อ CGM Packge เครื่องตรวจติดตามระดับน้ำตาลในเลือด 24 ชม. คลิกที่นี่