การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิด

การจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุด Tooth Stem Cell Bank Stem Cell เป็นการจัดเก็บสเต็มเซลล์จากฟันน้ำนมและฟันคุดเป็นกระบวนการที่น่าสนใจทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ทันตกรรม เนื่องจาก สเต็มเซลล์มีความสามารถในการกลับมาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน คือ เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน มีเซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ซึ่งเป็น Adult Stem Cell มีคุณภาพเหนือเซลล์ต้นกำเนิดประเภทอื่น มีคุณสมบัติ Multi-Potential สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆ ได้หลายชนิด สามารถเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นเนื้อเยื่อและอวัยวะได้มากกว่า 200 ชนิด นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยของสถาบันต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เซลล์ ต้นกำเนิดชนิดนี้ในการรักษาโรคร้ายแรงอีกมากมายหลายโรค เช่น โรคทางสมอง โรคกระดูกและฟัน ซึ่งการศึกษาวิจัยต่างส่งสัญญาณ ที่ดีว่ามีโอกาสประสบผลสำเร็จสูง ดังนั้นเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการการรักษา โรคร้ายต่างๆ ที่ปัจจุบันการรักษาทางการแพทย์ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก

เซลล์ต้นกำเนิดจากฟัน เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิด มีเซ็นไคมอล (Mesenchymal Stem Cells) ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดีกว่า Adult Stem Cells ที่เก็บได้จากแหล่งอื่น ๆ ของร่างกาย สามารถที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด เมื่ออยู่ในสภาวะที่ เหมาะสม

นอกจากเซลล์ต้นกำเนิดจะพบได้ในฟันน้ำนมเฉพาะ 6 ซี่หน้าบนและล่างแล้ว ยังพบเซลล์ต้นกำเนิดชนิดเดียวกันในฟันกรามซี่สุดท้าย หรือฟันคุด วิธีการเก็บฟันและการแยกเซลล์จากโพรงประสาทฟันของฟันกรามซี่สุดท้ายหรือฟันคุด เพื่อการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิด โดยสามารถทำการจัดเก็บฟันคุดได้อย่างถูกวิธีโดยวิธีการเฉพาะของทีมทันตแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ จากคลินิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ข้อดีของการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันเหนือเซลล์ต้นกำเนิดจากแหล่งอื่น

  1. สะดวก ง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่เจ็บปวด สามารถเก็บได้หลายครั้ง
  2. ได้เซลล์ต้นกำเนิดประเภท Mesenchymal ที่มีคุณภาพสูง
  3. ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า และมีการรับประกันจำนวนเซลล์ก่อนเก็บ
  4. สามารถนำไปเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมจำนวนเซลล์ก่อนนำไปใช้

การรักษาโดย เซลล์บำบัด

เซลล์บำบัด (Cell Therapy) คือ การแพทย์สมัยใหม่ ที่ทั่วโลกใช้ในการรักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยถึงศักยภาพของเซลล์บำบัดจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเป็นความหวังในการรักษาโรค หรือ อาการบาดเจ็บที่ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของอายุ เช่นโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคเบาหวาน การบาดเจ็บของกระดูกไขสันหลัง ตลอดจนโรคมะเร็ง และโรคหัวใจเป็นต้น และในฟันน้ำนมและฟันกรามซี่สุดท้ายเป็นแหล่งสะสมของ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell)ที่จะสามารถรักษาชีวิตได้ในอนาคต

สเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันคุด

การจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันคุดในปัจจุบันมีผลการศึกษาวิจัยและมีการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคร้ายแรงที่ยังไม่สามารถรักษาได้ และมีการใช้เพื่อชะลอความชราการเก็บเสต็มเซลล์ สเต็มเซลล์ที่ดีและมีคุณภาพต้องเป็นสเต็มเซลล์ของบุคคลนั้นเอง จะทำให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดในการรักษาโรคร้ายแรง หรือการชะลอความชรา และยังสามารถใช้ได้กับญาติสายตรง (First และ Second degree relatives) การรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดที่ดีที่สุด คือ การใช้รักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากตนเอง (Autologous Transplant) ดังนั้น การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมและฟันคุดของบุตรหลานเพื่อใช้สำหรับการรักษาในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ดีแก่คนในครอบครัวในอนาคต