Project Description

 

โรคติดเชื้อ RSV (พญ.พัชรินทร์ มีศักดิ์ – กุมารแพทย์)

เชื้อ RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus คือ คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเป็นไวรัสที่ต่อติดผ่านทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจในเด็ก ช่วงระยะเวลาในการติดต่อ คือ ช่วงที่มีอากาศเย็น หรือฤดูฝน คือ ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี

อาการของการติดเชื้อ RSV

ในระยะแรกจะมีภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจ คือ อาการไอ จม มีน้ำมูก และมีไข้ ในกรณีที่มีภาวะรุนแรง อาจทำให้เกิดปอดอักเสบและหอบในเด็กเล็กได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

ความแตกต่างระหว่างไข้หวัดและการติดเชื้อ RSV

ไข้หวัดและการติดเชื้อ RSV มีความคล้ายคลึงกัน แต่ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น มีภาวะหอบหืด หรือเป็นโรคหัวใจ อาจเกิดภาวะติดเชื้ออย่างรุ่นแรง และเกิดภาวพระบบหายใจล้มเหลวได้

การวินิจฉัย รักษา และการป้องกัน

การวินิจฉัยการติดเชื้อ RSV สามารถดูได้จากอาการของผู้ป่วย เช่น มีภาวะไอ หอบ หายในเสียงดังวีด และสามารถทดสอบโดยการนำน้ำมูกหรือเสมกะไปตรวจเชื้อโดยตรง

เชื้อ RSV ยังไม่มียารักษาที่เฉพาะ จะเป็นการรักษาแบบประคับประคอง ได้แก่ พ่นยาเสมหะ ให้ออกซิเจน และให้สารน้ำในเลือด

การป้องกันการแพร่กระจายหรือติดเชื้อ คือ การรักษาความสะอาด หากมีอาการป่วยควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจาย ควรมีการทำความสะอาดของเล่นเด็ก และล้างมือบ่อยๆ

วัคซีนรักษาโรค

เนื่องจากเชื้อ RSV มีหลายชนิด จึงไม่มีผลิตวัคซีนเฉพาะ แต่สามารถฉีดวัคซีน IPD เพื่อช่วยลดการติดเชื้อได้