Project Description

 

โรคต้อกระจก (นพ.สมบูรณ์  ปัญญากรณ์ จักษุแพทย์)

โรคต้อกระจก เกิดจากความเสื่อมของเลนส์แก้วตา ซึ่งเป็นโรคที่มาตามวัยของผู้ป่วย มักพบในผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือรับประทานยาบางอย่างที่ทำให้เกิดต้อเร็วขึ้น เช่น โรคเบาหวาน หรือผู้ป่วยที่ทานยาสเตียรอยด์ รวมไปถึงยาพื้นบ้าน ยาสมุนไพร ยาต้ม ยาหม้อ และยาลูกกลอน เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดต้อ

ค่าเฉลี่ยของอายุผู้ป่วยที่มักเป็นโรคต้อกระจก คือผู้ที่อายุ 50 ปีขึ้นไป มักเกิดความเสื่อมของเลนส์แก้วตา ทำให้เลนส์แก้วตาขุ่นและเกิดเป็นต้อ รวมไปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ทานยาสเตียรอยด์ ก็จะมีโอกาสเกิดต้อได้เร็วกว่าปกติ

อาการของโรคต้อกระจกตา

ในระยะเริ่มต้นอาจมีอาการตามัวเล็กน้อย ผู้ป่วยบางคนอาจมีภาวะแทรกซ้อนของต้อกระจก เช่น การเกิดต้อหินแทรกซ้อน ทำให้เกิดอาการปวดตา หรือตาแดง ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดตา ดางแดง ตามัว ควรรีบพบแพทย์

การวินิจฉัยและการรักษา

การวินิจฉัยจะทำโดยจักษุแพทย์ โดยการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อดูความขุ่นมัวของเลนส์แก้วตาของผู้ป่วย รวมไปดูความสามารถในการมองเห็นของคนไข้ หากความสามารถในการมองเห็นกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ก็จะมีการปรึกษาการผ่าตัดร่วมกับผู้ป่วย

คำแนะนำและการป้องกันที่ควรปฏิบัติ

โรคต่อกระจกเป็นโรคที่เกิดตามวัย ดังนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพียงแต่สามารถชะลอหรือป้องกันการเกิดที่เร็วเกินไปได้ด้วยกันหลีกเลี่ยงการทานยาสเตียรอยด์ หากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลร่วมกับจักษุแพทย์ ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยโรภเบาหวาน ควรรักษาไม่ให้ระดับน้ำตาลสูงเกินไป